Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Regulamin kursów

STRONA GŁÓWNA / Regulamin kursów

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

1.York School of English oferuje wysoką  jakość i skuteczność nauczania języka angielskiego czego dowodem jest:

 1. zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej DKU-452-782/91 z 1991
 2. zgoda Kuratorium 21/91 i 61/93 na prowadzenie działalności szkolnej
 3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa 5931/II/93-K,
 4. prestiżowe certyfikaty jakości PASE www.pase.pl weryfikujące standardy akademickie, zarządzanie i  warunki lokalowe.  Pozytywne inspekcje: 1997, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014, 2018 – gwarancją najwyższej jakości usług,

f/ akredytacja  Kuratorium rozporz. z 20 XII 2003 (Dz. U. Nr 227, poz.2247)

2.Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Słuchacza jest rozwiązanie odpowiedniego testu i bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Słuchacz otrzymuje program indywidualnego rozwoju językowego oraz program kursu na dany rok szkolny.

3.Grupy są tworzone w oparciu o wynik testu pisemnego i rozmowy z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb.  Ilość osób w grupie wynosi:  dzieci 4-5 lat: 7-10 osób; 6-18 lat: 7-12 osób; dorośli (19+) 7-10 osób.  O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

4.Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia oraz wniesieniu opłaty i jest akceptacją niniejszego Regulaminu, będącego0 integralną częścią Umowy zgodnie z polityką prywatności RODO 25 V 2018.

5.Zajęcia prowadzone są przez lektorów non oraz native speakers posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami  PASE. York zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów w trakcie kursu  z powodów organizacyjnych.

6.Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności lektora. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia są odrabiane w innym terminie uzgodnionym wspólnie ze Słuchaczami.

7.Słuchacz, który dołączył do grupy z opóźnieniem lub opuścił kilka zajęć z powodu choroby lub wyjazdu, nabywa  prawo do trzech w roku bezpłatnych konsultacji tzw. tutorials.

8.Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów.  ● grupy dzieci 4-5 lat: zajęcia 2x45min tyg.(62 godz. lekcyjne); 6-10 lat:  2×60 min (62 godz.)● grupy GE dzieci i młodzieży oraz dorośli 19+ zajęcia 2×90 min (124 godz. lekcyjne) ● grupy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych 2x90min (124 godz.) Uwaga – jedne zajęcia dodatkowe w semestrze są obowiązkowe i są wliczone w powyżej wymienioną ilość godzin.

Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny; dni wolne od zajęć znajdują się w York Diary na www.york.edu.pl

Kursy  intensywne i indywidualne odbywają się według odrębnych założeń.

 1.  Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy o 1-2 osób w przypadku zmiany grupy przez Słuchacza lub  niezgłoszonej  opłaty.
 2.  Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie szkoły, dyrekcja może podjąć decyzję o połączeniu grup mniejszych niż wymagane minimum oraz o zmianie terminu zajęć. W przypadku potwierdzonych 5-6 osób w grupie, zajęcia 90 min. ulegają skróceniu do 75 minut, a w przypadku 4 osób do 60 minut. Zajęcia 60 min. w grupach 4-6 dzieci trwają 45 minut. Zajęcia w skróconym wymiarze czasowym gwarantują pełną realizację programu  oraz założonych celów nauczania.

Na życzenie Klientów szkoła organizuje kurs 2×90 minut tyg. w grupach do 6 osób za dodatkową opłatą

 1. W przypadku niewystarczającej ilości chętnych do powstania grupy, proponuje się zajęcia w innej grupie na swoim poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin, dopłatę do wymaganego minimum siedmiu osób lub zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o zrealizowane zajęcia.
 2. Dla dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłat dostępny w sekretariacie szkoły.
 3. Koszty kursów podane są w Cennikach. Zniżki za wcześniejszą wpłatę (oferowane w promocjach) są podawane dla zajęć 90-min i obliczane proporcjonalnie dla zajęć krótszych. Niedokonanie płatności w terminie może spowodować wykreślenie Słuchacza z danej grupy .
 4.  Szkoła stosuje system rabatów zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego. Klient ma prawo wyboru jednej zniżki, która mu najbardziej odpowiada.
 5.  Słuchacze są zobowiązani zaopatrzyć się w podstawowy podręcznik i zeszyt z ćwiczeniami. Słuchacze mają możliwość zakupu książek z 5-10% zniżką w biurze szkoły. Materiały uzupełniające są w cenie kursu.
 6.  Warunkiem kontynuacji nauki na kolejnym poziomie jest zaliczenie przewidzianych w programie testów na ocenę pozytywną. Słuchacze otrzymują Oceny Postępów w lutym i czerwcu oraz świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania na uroczystości zakończenia roku (Finale).
 7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania nieobecności czy powód. Istnieje możliwość nadrobienia materiału podczas  zalecanych  ze względów metodycznych dyżurów lektorów  tutorials (pkt 7).

18.W przypadku rezygnacji, wymagane jest pisemne zgłoszenie z podaniem daty. Przysługuje kwota zwrotu pomniejszona o zajęcia w miesiącu zgłoszenia i całym następnym po zgłoszeniu, po czym dokonany będzie zwrot po podpisaniu faktury korygującej. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu zwracane jest 100% wpłaty.

Cena kursu może ulec zmianie od drugiego semestru jednak nie dotyczy to osób, które wniosły opłatę całoroczną.

 1. Słuchacze mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki zgodnie z jej Regulaminem. Warunkiem jest wpłata 30 zł depozytu zwracanego po oddaniu wszystkich materiałów.
 2. Słuchacze mają prawo do uczestnictwa w dodatkowym bezpłatnym pozalekcyjnym programie: klubach konwersyjnych oraz warsztatach językowych i egzaminacyjnych prowadzonych głównie przez lektorów native speakers. Terminy w York Diary. Nieobecność na dodatkowych zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

22. Słuchacze grup egzaminacyjnych FCE, CAE i CPE chcący zdawać egzamin z York School mają obowiązek  uczestniczenia w kursie  przez cały rok szkolny oraz zaliczenia trzech testów próbnych mock exams –  terminy w York Diary .

23. Studenci zapisują się na egzaminy Cambridge English  w  biurze szkoły. Rekomendacją  przystąpienia do egzaminu  w danej sesji jest  ocena  pozytywna uzyskana z przynajmniej dwóch testów próbnych  Zapisy na egzaminy odbywają się na zasadach ustalonych przez organizatora Cambridge University. Egzamin odbywa się w szkole York  przy zapewnieniu wymaganego minimum osób.

24. Ceny kursów nie uwzględniają opłat za egzaminy międzynarodowe.

25.Od Słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach, dewastacji sal, kradzieży oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe. Słuchacze są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych podczas zajęć.

26.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami zajęć, stąd prosimy Rodziców o zapewnienie im odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Prosimy o nie  pozostawianie rzeczy osobistych bez nadzoru; rzeczy  znalezione są do odbioru  w sekretariacie.

27.Szkoła York jest zobowiązana do przestrzegania praw autorskich i zastrzega sobie prawo do kopiowania materiałów wyłącznie zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi zasadami.

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć w swoich broszurach, na stronie internetowej lub w witrynie szkolnej.
 2. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag prosimy uprzejmie o kontakt z lektorem, biurem szkoły lub z dyrekcją:

tel. 12 415 1818;    e-mail  biuro@york.edu.pl .

Szkoła przeprowadza w  listopadzie i maju ankiety oceny kursów  –prosimy uprzejmie o współpracę.

 1. Książka Skarg i Wniosków znajduje się w biurze szkoły. Skargi należy składać w formie pisemnej. Skargi są rozpatrywane w terminie do dwóch tygodni.
 2. W razie zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z koniecznością ochrony zdrowia słuchaczy, szkoła zastrzega sobie możliwość przejścia na nauczania zdalne.

 

 • Zacznij naukę języka angielskiego już dziś!

  Zapoznaj się z naszą ofertą