Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Regulamin kursów

STRONA GŁÓWNA / Regulamin kursów

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
 1. York School of English oferuje wysoką jakość i skuteczność nauczania języka angielskiego czego dowodem jest:
  • zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej DKU-452-782/91 z 1991
  • zgoda Kuratorium 21/91 i 61/93 na prowadzenie działalności szkolnej
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa 5931/II/93-K,
  • prestiżowe certyfikaty jakości PASE, weryfikujące standardy akademickie, zarządzanie i warunki lokalowe. Pozytywne inspekcje w roku 1997, 2001, 2004, 2007,  2010, 2014 i 2018  bedące gwarancją najwyższej jakości usług,
  • prawo do posługiwania się znakiem QUALITY ENGLISH The Best of Independent English Language Schools.
  • akredytacja MEN i Kuratorium rozporz. z 20 XII 2003 (Dz. U. Nr 227, poz.2247)
  • prawo do posługiwania się znakiem jakości MSUES uprawniającym do prowadzenia szkoleń językowych EFS dofinansownych przez Unię Europejską
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Słuchacza jest rozwiązanie  odpowiedniego testu i bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Słuchacz otrzymuje schemat z indywidualną ścieżką rozwoju językowego oraz program kursu na dany rok szkolny.
 3. Grupy są tworzone w oparciu o wynik testu pisemnego i rozmowy z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb. Ilość osób w grupie wynosi: dzieci 4-5 lat: 7-10 osób; 6-18 lat: 7-12 osób; dorośli (19+) 7-10 osób. O miejscu w grupie decyduje płatność.
 4. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia oraz wniesieniu opłaty i jest akceptacją niniejszego Regulaminu, będącego integralną częścią Umowy. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny; dni wolne od zajęć znajdują się w York Diary.
 5. Zajęcia prowadzone są przez lektorów non-native speakers: polskich anglistów i  anglistów lub dyplomowanych lektorów z certyfikatem CELTA m.in. z Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, na zmianę z dyplomowanymi  native speakers  głównie z wielkiej Brytanii posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami Recognition Scheme PASE. York zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów w trakcie kursu z powodów organizacyjnych.
 6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności lektora. W sporadycznych wyjątkowych sytuacjach zajęcia są odrabiane w innym terminie uzgodnionym z wyprzedzeniem wspólnie ze Słuchaczami.
 7. Słuchacz, który dołączył do grupy z opóźnieniem lub opuścił min. 3-4 zajęcia pod rząd, nabywa  prawo do trzech bezpłatnych konsultacji tzw. Tutorials. Na dodatkowe spotkanie można umówić się w okresie od 15.10 do 15.05
 8. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów.
  • grupy dzieci 4-5 lat: zajęcia 2x45min tyg. (62 godz. lekcyjne); 6-10 lat:  2×60 min (62 godz.)
  • grupy dzieci i młodzieży 910-18 oraz dorośli 19+ : zajęcia 2×90 min (124 godz. lekcyjne)
  • grupy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych 2x90min (124 godz.)  Uwaga – jedne zajęcia dodatkowe w semestrze są obowiązkowe i są wliczone w powyżej wymienioną ilość godzin. Kursy intensywne i indywidualne odbywają się według odrębnych założeń.
 9. Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy do maksymalnie 2 osób w przypadku zmiany grupy przez  Słuchacza  lub  niezgłoszonej w biurze opłaty.
 10. Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie szkoły, dyrekcja może podjąć decyzję o połączeniu grup mniejszych niż wymagane minimum oraz o zmianie terminu zajęć. W przypadku potwierdzonych 5-6 osób w grupie, zajęcia 90 min. ulegają  skróceniu do 75 minut, a w przypadku 4 osób do 60 minut. Zajęcia 60 min. grupach 4-5 dzieci trwają 45 minut. Zajęcia w skróconym wymiarze czasowym  gwarantują pełną realizację programu i założonych celów nauczania. Na życzenie Klientów szkoła organizuje intensywny program 2×90 minut w grupach do 6 osób za dodatkową opłatą.
 11. W przypadku niewystarczającej ilości chętnych do powstania grupy, proponuje się zajęcia w innej grupie na swoim poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin, dopłatę do wymaganego minimum siedmiu osób lub zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o zrealizowane zajęcia.
 12. Dla dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłat dostępny w sekretariacie szkoły.
 13. Koszty kursów podane są w Cennikach. Zniżki za wcześniejszą wpłatę (oferowane w promocjach) są podawane dla zajęć 90-min i obliczane proporcjonalnie dla zajęć krótszych (1/2 kwoty zniżki dla zajęć 45-min. i 1/3 kwoty dla 60-min.). Niedokonanie płatności w terminie może spowodować skreślenie Słuchacza z listy uczestników.
 14. Szkoła stosuje system rabatów  zgodnie z Regulaminem  Programu Lojalnościowego. Klient ma prawo wyboru jednej zniżki, która mu najbardziej odpowiada.
 15. Słuchacze są zobowiązani zaopatrzyć się w podstawowy podręcznik i zeszyt z ćwiczeniami. Słuchacze mają możliwość zakupu książek z 5-10% bonifikatą w biurze szkoły. Materiały uzupełniające są w cenie kursu.
 16. Warunkiem kontynuacji nauki na kolejnym poziomie jest zaliczenie minimum 60% przewidzianych w programie testów na ocenę pozytywną. Słuchacze otrzymują Oceny Postępów w lutym i czerwcu oraz świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania na uroczystości zakończenie roku (Finale).
 17. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania nieobecności czy powód.  Istnieje możliwość nadrobienia materiału podczas zalecanych ze względów metodycznych dyżurów lektorów tutorials (pkt 7).
 18. W przypadku rezygnacji z kursu, za termin rozwiązania umowy uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym została zgłoszona pisemna rezygnacja w biurze szkoły. Zwroty płatności przyznawane są według Tabeli Zwrotów dostępnej w biurze.
 19. Cena kursu może ulec zmianie od drugiego semestru, jednak nie dotyczy to osób, które wniosły opłatę całoroczną.
 20. Słuchacze mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki  zgodnie z jej Regulaminem. Warunkiem jest wpłata 20 zł depozytu zwracanego po oddaniu wszystkich materiałów.
 21. Słuchacze mają prawo do uczestnictwa w dodatkowym bezpłatnym pozalekcyjnym programie: klubach konwersyjnych oraz warsztatach językowych i egzaminacyjnych prowadzonych głównie przez lektorów native speakers. Terminy w York Diary. Nieobecność na dodatkowych zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.
 22. Studenci grup egzaminacyjnych FCE, CAE i CPE chcący zdawać egzamin z York School mają obowiązek  uczestniczenia w kursie przez cały rok szkolny oraz zdawania trzech testów próbnych mock exams – terminy w York Diary .
 23. Studenci zapisują się na egzaminy Cambridge w  biurze szkoły. Rekomendacją przystąpienia do egzaminu w danej sesji jest minimum ocena C uzyskana z przynajmniej dwóch testów próbnych. Zapisy na egzaminy Cambridge odbywają się na zasadach ustalonych przez organizatora Cambridge University.
 24. Ceny kursów nie uwzględniają opłat za egzaminy międzynarodowe, które jednakże są konkurencyjne w stosunku do innych organizatorów.
 25. Od Słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach, dewastacji sal, kradzieży oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe. Studenci są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych podczas zajęć.
 26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami zajęć, stąd prosimy Rodziców o zapewnienie im odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Prosimy o niepozostawianie rzeczy osobistych bez nadzoru; rzeczy znalezione są do odbioru  w sekretariacie.
 27. Szkoła York jest zobowiązana do przestrzegania praw autorskich i zastrzega sobie prawo do kopiowania materiałów wyłącznie zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi zasadami.
 28. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć w swoich broszurach, na stronie internetowej lub w witrynie szkolnej.
 29. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag prosimy uprzejmie o kontakt z lektorem, biurem szkoły lub z dyrekcją: tel. 12 415 1818; e-mail: biuro@york.edu.pl. Szkoła przeprowadza w  listopadzie i maju ankiety oceny kursów  –prosimy uprzejmie o współpracę. Analizy ankiet znajdują się w dziale Referencje  na www.york.edu.pl
 30. Klient ma prawo złożyć reklamację. Skargi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni.  Przewidywana jest rekompensata w formie finansowej lub dodatkowe zajęcia.
 • Chcesz skorzystać z oferty kursu języka angielskiego?

  Sprawdź szczegóły: Promocje, Ceny, Terminy