Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Program lojalnościowy

STRONA GŁÓWNA / Program lojalnościowy

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Szkoła YORK – Studium Języka Angielskiego – Ewa Krupska z siedzibą w Krakowie, oddział Kraków, Bursztynowa 20, organizator Programu Lojalnościowego.
 2. Program Lojalnościowy – Program Lojalnościowy Studium Języka Angielskiego YORK dla uczniów i słuchaczy szkoły YORK.
 3. Uczestnik – uczeń szkoły, który bierze udział w Programie Lojalnościowym.
 4. Katalog Nagród – lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom przez Szkołę YORK w ramach Programu Lojalnościowego.
 5. Naklejki Rabatowe – rodzaj naklejek, których gromadzenie umożliwia korzystanie z określonego rabatu, zgodnie z obowiązującym Katalogiem Nagród.
 6. Naklejki Bonusowe – rodzaj naklejek, których gromadzenie umożliwia wymienianie ich na określone nagrody lub usługi, zgodnie z obowiązującym Katalogiem Nagród.
 7. Przelicznik naklejek – przelicznik, według którego Uczestnik zgromadzone naklejki może wymieniać na nagrody z Katalogu Nagród.
 8. Karta YORK – karta zawierająca unikalny numer identyfikacyjny, na której Uczestnik gromadzi Naklejki Rabatowe oraz Naklejki Bonusowe w Programie.
 9. Przystąpienie do programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika w celu gromadzenia punktów na zasadach określonych Regulaminem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w rozpoczętym roku przez Szkołę YORK w 2006 z okazji Jubileuszu 15-lecia szkoły Programie Lojalnościowym skierowanym do uczniów krakowskiego oddziału Szkoły YORK.
 2. Regulamin wraz z Katalogiem Nagród zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Karcie YORKu.
 4. Nieprawidłowe korzystanie z Karty YORKu poprzez naruszanie warunków niniejszego regulaminu może skutkować cofnięciem części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym Nagród.
 5. Wszelkich informacji dotyczących Programu Lojalnościowego udziela Kierownik Biura Pani Agata Eychler w krakowskim oddziale szkoły YORK; ul. Mackiewicza 12; Tel/fax 12 415 1818, e-mail:biuro@york.edu.pl

Zasady Programu Lojalnościowego

 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje Kartę YORKu. Karta YORK zawiera unikalny numer oraz miejsce na wpisanie imienia i nazwiska Uczestnika. Imię i nazwisko zostaje wpisane przez pracownika biura Szkoły YORK w siedzibie Szkoły YORK. Kartą YORK może posługiwać się jedynie właściciel karty (Uczestnik) lub osoba która zostanie przez niego upoważniona (Rodzice w przypadku osób niepełnoletnich). Jeżeli kartą posługiwać się będzie osoba upoważniona przez Uczestnika to rabat na kursy wynikający z Katalogu Nagród przysługuje tylko Uczestnikowi, a nie osobie upoważnionej.
 2. Uczestnik Programu korzystający z Karty YORKu zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK.
 3. Karta YORKu umożliwia gromadzenie naklejek
  1. rabatowych
  2. bonusowych.
 4. Zgromadzenie odpowiedniej ilości naklejek rabatowych umożliwia otrzymanie rabatu na kurs językowy w krakowskim oddziale szkoły YORK. Naklejki Bonusowe wymieniane są bezzwrotnie na nagrody. Przelicznik określony jest w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród.
 5. Gromadzenie naklejek rabatowych odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach językowych w szkole YORK zgodnie z przelicznikiem wskazanym na materiałach informacyjnych w siedzibie szkoły. Naklejki otrzymuje się przy zapłacie za kurs językowy w biurze szkoły. Osoby kontynuujące naukę po pierwszym semestrze nauki otrzymają rabat 30 zł (zajęcia 2×60 minut) lub 50 zł rabat (zajęcia 2×90 minut) odejmowany od ostatniej raty lub przy wpłacie za cały rok od całości kwoty
 6. Zniżki Programu Lojalnościowego przysługuje tylko w przypadku płatności w terminie.

Rosnące zniżki dla słuchaczy kontynuujących naukę w York School:

Okres nauki w szkole YORK Dzieci i młodzież
Kwota rabatu

2 x 60 min. tyg
Dzieci i młodzież
Kwota rabatu

2 x 90 min. tyg
Dorośli 19+
Kwota rabatu

2 x 90 min. tyg
po 1 roku nauki (4 naklejki)30 zł50 zł50 zł
po 2 latach nauki (8 naklejek)40 zł60 zł100 zł
po 3 latach nauki (12 naklejek)50 zł70 zł150 zł
po 4 latach nauki (16 naklejek)60 zł80 zł200 zł
po 5 latach nauki (20 naklejek)90 zł
po 6 latach nauki (24 naklejki)100 zł
po 7 latach nauki (28 naklejki)
po 8 latach nauki (32 naklejki)

Naklejki Bonusowe Uczestnicy otrzymują za:

 1. Postępy i wyróżniające wyniki w nauce: 2 naklejki na semestr dla jednej osoby w grupie przyznawane na wniosek lektorów prowadzących zajęcia – zgodnie z Progress Reports (ocena postępów) oraz Certificate of Fluency (świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania).
 2. Frekwencję na zajęciach: dla osób, które miały największą frekwencję na zajęciach – ale nie więcej niż dwie nieobecności w semestrze.
 3. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (clubs) 1 naklejka na semestr dla 20 słuchaczy na podstawie list obecności w dzienniku – decyduje najwyższa frekwencja.
 4. Korzystanie z biblioteki 1 naklejka na semestr dla 20 osób, które korzystały najczęściej z biblioteki – na podstawie rejestru wypożyczeń
 5. Naklejki należy naklejać w odpowiednim miejscu (oznaczonym na Karcie).
 6. Nagrody bądź usługi wynikające z wymiany naklejek bonusowych nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 7. Podczas realizacji nagród w postaci rabatu na kursy językowe rabat przysługuje tylko i wyłącznie Uczestnikowi, który jest właścicielem karty. Niedozwolone jest przekazywanie karty innym osobom.
 8. Uczestnik Programu Lojalnościowego ma możliwość odbioru nagród i realizacji przysługującego mu rabatu w biurze szkoły YORK.
 9. Nagrody wynikające ze zgromadzenia odpowiedniej ilości naklejek bonusowych wydawane są do skończenia się zapasów.
 10. Nagrody stanowią materiały edukacyjne, książki, słowniki, zabawki, filmy DVD, płyty CD, gadżety YORKu i inne (Katalog Nagród).

YORK PRESTIGE CLUB

YORK Prestige Club to elitarny klub najlepszych i najbardziej zmotywowanych do nauki uczniów szkoły YORK . Klub stworzony został specjalnie dla wyróżniających się uczniów szkoły. Członkostwo w klubie jest roczne, a otrzymują je uczniowie posiadający najwięcej naklejek na Karcie Studenta YORK w polach „Nagrody”.
Klub daje szanse nie tylko na zdobycie dodatkowej wiedzy, ale także na budowanie kontaktów i relacji zarówno z innymi uczestnikami klubu jak i lektorami szkoły.
Przykładowe przywileje to prawo do wykorzystania dwukrotnie ilości tutorials, konwersacje w restauracji lub pubie z wybranymi przez słuchaczy lektorami, bilety do kina i na koncerty, nagrody niespodzianki. Wszelkie przywileje i nagrody dotyczą tylko słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym są uczestnikami kursu.
Dla członków YORK Prestige Club przygotowaliśmy wiele przywilejów i niespodzianek. Uczestnicy YORK Prestige Club w Krakowie, którzy na koniec roku szkolnego zdobędą najwięcej naklejek (ale nie mniej niż 15) w polu nagrody otrzymają SEMESTRALNY KURS ANGIELSKIEGO w wybranej przez metodyków grupie w YORK School of English w następnym roku szkolnym.

Zdobywcy kursów są zobowiązani zapłacić podatek dochodowy zgodnie z obowiązującym polskim prawem podatkowym.
Warunkiem otrzymania semestru angielskiego jest zgromadzenie największej ilości naklejek na dzień 30 maja danego roku szkolnego oraz otrzymanie naklejek za postępy w danym roku szkolnym. W przypadku zgromadzenia jednakowej ilości naklejek przez kilku słuchaczy, zadecyduje okres nauki w YORKu, frekwencja na zajęciach, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz w przypadku braku rozstrzygnięcia wg wyżej wymienionych kryteriów, decyzja metodyków, biura i dyrekcji. W/w mogą podjąć w takiej sytuacji decyzję o podzieleniu równowartości pieniężnej nagród głównych na mniejsze nagrody i podzielić je między wyłonione w Programie osoby. Do nagrody głównej rozpatrywani są kandydaci, którzy otrzymywali nagrody w każdym roku szkolnym od początku swojej nauki.

Przypominamy, że zabronione jest wklejanie naklejek otrzymanych od innych osób. Biuro szkoły prowadzi kontrolę wydawanych naklejek i próba oszustwa wiązać się będzie z usunięciem       z klubu.

Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie do biura szkoły YORK na adres Studium Języka Angielskiego YORK – Ewa Krupska; 31-213 Kraków – ul.Bursztynowa 20.

Postanowienia końcowe

 • Katalog Nagród stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK.
 • Szkoła YORK zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK oraz Katalogu Nagród.
 • Informacje dotyczące zmian Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK oraz Katalogu Nagród zostaną umieszczone w szkole YORK.
 • Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 • Szkoła YORK zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.
 • Zacznij naukę języka angielskiego już dziś!

  Zapoznaj się z naszą ofertą